Διαταγή πληρωμής

Σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής με επιμέλεια του αρμοδίου πιστωτικού ιδρύματος (τράπεζας/ fund) , με την επίδοση της στον οφειλέτη “τρέχει” προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών για την άσκηση ανακοπής. Η ανακοπή ασκείται ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, από το οποίο εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής. Ωστόσο η άσκηση της ανακοπής δεν επιφέρει ανασταλτικά αποτελέσματα ως προς την εκκίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Γι’ αυτό το σκοπό, απαιτείται η κατάθεση αιτήσεως αναστολής.

Payment order: In case of issuance of a payment order under the supervision of the competent credit institution (bank / fund), upon delivery to the debtor, a period of 15 working days “runs” for the opposition. The opposition is brought before the competent Court, from which the opposing payment order was issued. However, bringing an opposition does not have suspensory effects on the initiation of enforcement proceedings. For this purpose, the submission of an application for suspension.