Το παρόν αναμορφώνεται σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679 της Ε.Ε που τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.
Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της εταιρείας AdvaLaw | Νομικοί Σύμβουλοι και των συνεργατών της, διέπεται από τους όρους του ως άνω Κανονισμού, από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όσων απευθύνονται στην εταιρεία μας γίνεται κατόπιν ρητής συναινέσεως τους και εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τον χειρισμό της υποθέσεως τους. Αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος των πελατών και ανακοινώνονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές που πρόκειται να διεκπεραιώσουν την υπόθεση. Στοιχεία που δεν αφορούν την ανατεθείσα στην εταιρεία υπόθεση, δεν ζητούνται και δεν καταχωρούνται.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μοιραστούν μεταξύ τους τα ελάχιστα απαιτούμενα Προσωπικά Δεδομένα του πελάτη προκειμένου να διασφαλιστεί η διεκπεραίωση της υποθέσεως του από την Δικηγορική Εταιρεία, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο β΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε μόνο για τους σκοπούς εκτέλεσης της συμφωνίας καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ρητώς υποδείξει ο πελάτης στην Δικηγορική Εταιρεία. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) δεν μεταφέρονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Κοινά δεδομένα (αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ασφαλιστική ενημερότητα, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) μπορούν να ανακοινωθούν και να επεξεργαστούν, από άτομα που εμπλέκονται στην εκτέλεση της συμφωνίας και απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή τρίτα μέρη που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.

Τα ως άνω στοιχεία παραμένουν στα Αρχεία της εταιρείας μέχρι την πλήρη περαίωση του σκοπού της σύμβασης άλλως και μετά το πέρας αυτής, αν ο πελάτης υποδείξει περαιτέρω νομικές ενέργειες, ενώ τα σχετικά έγγραφα επιστρέφονται εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης.

Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της εταιρείας απαγορεύεται να διατεθούν ή να προωθηθούν σε τρίτους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της νομικής τους εκπροσώπησης ή να διατεθούν για προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτους είναι αποδεκτή μόνο εφόσον απαιτείται για τον σκοπό της συμβάσεως και πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, ιδίως με τα άρθρα 25, 26 του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων.

Η εταιρεία AdvaLaw | Νομικοί Σύμβουλοι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπήρετηση τους στο πλαίσιο της εντολής που της έχει ανατεθεί, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα όσων στοιχείων και πληροφοριών περιέλθουν σε γνώση της.

Ως εκ τούτου τα προσωπικά σας στοιχεία αλλά και τα στοιχεία της υπόθεσης σας, πρόκειται να διαχειριστούν από εμάς υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας, σύμφωνα και με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τη διαχείριση αυτών, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ: 211-1054100 και στο email: info@advalaw.gr.