Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη της εκτελεστότητας στην Ελλάδα
αλλοδαπής απόφασης είναι ότι αυτή πρέπει να συνάδει με τα χρηστά ήθη και
να μην είναι αντίθετη στη δημόσια τάξη.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-1054100
Σοφοκλέους 7-9, Ομόνοια, 4ος όροφος

Recognition of a foreign decision
A prerequisite for the declaration of enforceability in Greece of a
foreign decision is that it must be consistent with morality and not be
contrary to public policy.
Contact us at 211-1054100
Sofokleous 7-9, Omonia, 4th Floor