Πρόσφυγες από την Ουκρανία

Ουκρανοί πολίτες που καταφθάνουν στην χώρα, κατέχοντας διαβατήρια παλαιού ή νέου τύπου, δικαιούνται να παραμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως και 90 ημερών. Εντός του ως άνω διαστήματος, δικαιούνται να αιτηθούν και να λάβουν προσωρινή προστασία ενός έτους με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.