Δάνεια

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο νόμος 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), ο οποίος θα είναι σε ισχύ μέχρι και τα τέλη του 2018, προστατεύει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ρυθμίζοντας χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει και την πρώτη κατοικία του αιτούντος. Αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, κάτι που σημαίνει ότι σε αυτήν την κατηγορία δεν υπάγονται άτομα που έχουν ως κύρια απασχόλησή τους την εμπορία. Εξαιρούνται οι μικροέμποροι, όπως για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες περιπτέρου ή καντίνας, καταστήματος με ψιλικά είδη, πλανόδιοι πωλητές κ.α. Ουσιαστικά, ο νόμος αναφέρεται στους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους εργάτες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ανέργους. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να έχει περιέλθει σε μόνιμη γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς δόλο και γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητο στην αίτηση να συμπεριληφθεί το σύνολο των οφειλετών, ειδάλλως απορρίπτεται.

Υπάρχει δυνατότητα να ρυθμιστούν πληθώρα ειδών οφειλών όπως τα καταναλωτικά δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια, οφειλές σε ΔΕΚΟ, δάνεια από φυσικά πρόσωπα, πιστωτικές κάρτες κ.α. Όσοι έχουν οφειλές μόνο προς το Δημόσιο δεν μπορούν να υπαχθούν στο Νόμο.

Ο νόμος 3869/2010 προστατεύει τον οφειλέτη έναντι των δανειστών του, από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στο «Νόμο Κατσέλη» μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Πιο συγκεκριμένα, καταθέτοντας την αίτηση υπαγωγής στο «Νόμο Κατσέλη» ορίζεται ημερομηνία συνάντησης του αιτούντα και των πιστωτών ενώπιον του Δικαστή κατά την οποία είτε τα δύο μέρη προχωρούν σε συμβιβασμό, είτε συζητείται το αίτημα  της έκδοσης προσωρινής διαταγής από το Δικαστήριο με θέμα την προστασία της περιουσίας του οφειλέτη. Με αυτόν τον τρόπο, ο πιστωτής δεν μπορεί να προβεί σε καμία πράξη εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και από την άλλη ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα να μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο την περιουσιακή του κατάσταση. Εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημα, τότε η κύρια κατοικία του οφειλέτη προστατεύεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου.

Στην AdvaLaw μπορούμε να εξετάσουμε μαζί αν σας συμφέρει να υπαχθείτε στο «νόμο Κατσέλη». Ενημερωθείτε έγκαιρα και αποφύγετε οριστικά τον πλειστηριασμό. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την εξέταση του φακέλου σας.

«Κόκκινα» δάνεια

Τα «κόκκινα» δάνεια αφορούν οφειλές κυρίως προς πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και οι οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών δεν τους επιτρέπουν να τα αποπληρώσουν.  Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το σύνολο αυτών των οφειλών αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 109 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου οι μισές οφειλές εξ αυτών έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες.

Το μέγεθος του προβλήματος και η αντιμετώπισή του αποτελεί τεράστια πρόκληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ την ίδια στιγμή το ενεργητικό του ελληνικού τραπεζικού τομέα αποτελεί μόλις το 1,2% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ.

Η νομοθεσία δίνει πληθώρα λύσεων για τους ιδιώτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις δόσεις τους. Είναι πλέον σε ισχύ (ΦΕΚ Β’ 2376/2.8.2016) η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α’ 288/31.12.2013).

Σύμφωνα με τον νέο κώδικα, προβλέπονται αρκετές διαδικασίες με τις οποίες είτε η επιχείρηση είτε ο ιδιώτης μπορεί να προστατευθεί και να δώσει λύση στο πρόβλημα αποπληρωμής των δανειακών του υποχρεώσεων ακόμα και να πετύχει ολική διαγραφή αυτών για παράδειγμα όπου δεν υφίστανται καθόλου περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη. Άλλο πιθανό σενάριο είναι να συμφωνηθεί διαγραφή του συνόλου ή μέρους των τόκων και καλύτερο πλάνο αποπληρωμής.

Η όλη διαδικασία απαιτεί να προσφύγει ο οφειλέτης στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στο Ειρηνοδικείο κάτι που προαπαιτεί να αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο σύνολο των οφειλών του και άρα να υπαχθεί στο «Νόμο Κατσέλη».  Ο δανειολήπτης οφείλει στη συνέχεια με την κατάλληλη καθοδήγηση να διαπραγματευτεί με το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Συνήθως, τα πιστωτικά ιδρύματα προασπίζονται τα συμφέροντά τους με σθεναρό τρόπο και γι’ αυτό το λόγο πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση σας συμβουλεύουμε να μας επισκεφθείτε έτσι ώστε μαζί να βρούμε την αρμόζουσα λύση για εσάς!

Απελευθέρωση εγγυητή

Κατά τη χορήγηση κάποιας δανειακής σύμβασης, κάποιας πιστωτικής κάρτας ή και κατά την αγορά αυτοκινήτου σε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο, πολλές φορές απαιτείται από τα πιστωτικά ιδρύματα να συνυπογράφουν και κατ’ επέκταση να δεσμεύονται εγγυητές, που είναι κυρίως συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως, εμπεριέχονται όροι  που αποσκοπούν στο να αποκλείσουν την ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων που προβλέπονται εκ του Νόμου υπέρ του εγγυητή, κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως καταχρηστικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η  εγγραφή προσημείωσης υποθήκης κάποιου ακινήτου του εγγυητή ή ακόμα και εξόφληση σε περίπτωση αδυναμίας του αρχικού οφειλέτη.

Δίνεται όμως η δυνατότητα στους εγγυητές να καταγγείλουν μονομερώς τη σύμβαση στην περίπτωση που έχουν πέσει θύματα πλάνης ή εξαπάτησης κατά την υπογραφή της. Μπορεί ακόμα και να κατηγορήσουν το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα για παράνομη συμπεριφορά αν δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς από τους αρμόδιους τραπεζικούς υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπεται η δυνατότητα σε κάποιον εγγυητή που έχει καταχρηστικώς ή δολίως εμπλακεί σε κάποια σύμβαση δανείου να διεκδικήσει και να πετύχει την οριστική απελευθέρωση του από αυτήν, είτε ασκώντας αγωγή κατά του πιστωτή, είτε προσβάλλοντας με ανακοπή τυχόν εκδοθεισομένη διαταγή πληρωμής εις βάρος του εγγυητή. Στην ΑdvaLaw θα σας εξηγήσουμε ποιά είναι τα δικαιώματά σας.