Λοιπές υπηρεσίες

Όχληση από εισπρακτικές εταιρείες και τράπεζες

Μία ακόμα απόρροια της οικονομικής κρίσης είναι η αδυναμία πολλών συνανθρώπων μας να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους. Οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις καθώς και φυσικά πρόσωπα καταφεύγουν σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, έτσι ώστε να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα ποσά.

Η νομοθεσία σχετικά με την ενημέρωση για οφειλές από τράπεζες ή εισπρακτικές εταιρείες βρίσκεται στο πλάι του οφειλέτη. Συγκεκριμένα, καθορίζεται από το Νόμο 3578/2009 που τροποποιήθηκε από το Νόμο 4038/2012 και ορίζει μεταξύ άλλων ότι οι εισπρακτικές εταιρείες έχουν την δυνατότητα να σας καλούν μόνο μία φορά ανά δύο μέρες και τουλάχιστον 10 μέρες μετά τη λήξη της οφειλής, μόνο εργάσιμες μέρες, να εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης κ.α.

Οι παραβάσεις της νομοθεσίας καθώς και οι καταχρηστικές πρακτικές είναι σύνηθες φαινόμενο, κάτι που θα καθιστά απαραίτητη την ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με τα δικαιώματά τους και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ο οφειλέτης βάσει δεδικασμένου μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από τις εισπρακτικές εταιρείες ύψους έξι χιλιάδων (6.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000).

Αν κάποιος επικοινωνήσει μαζί σας, ζητήστε τα στοιχεία του υπαλλήλου, την επωνυμία της εταιρείας και στη συνέχεια αιτηθείτε γραπτώς το περιεχόμενο της τηλεφωνικής σας συνομιλίας. Αν η όχληση γίνει χωρίς να έχετε ενημερωθεί σχετικά από τον δανειστή σας μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση από την εισπρακτική εταιρεία αλλά και τον δανειστή σας. Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην AdvaLaw και προστατεύστε την ιδιωτικότητά σας.

Επίλυση φορολογικών διαφορών

Η AdvaLaw προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περίπτωση αμφισβητούμενης ενέργειας αναφορικά με φορολογικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, εξετάζει περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εφορία σας έστειλε άδικα κάποιο διοικητικό πρόστιμο ή έκανε λάθος στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ ή εξέδωσε υπερβολικό φόρο εισοδήματος εις βάρος σας ή δέσμευσε καταχρηστικά τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις έχετε τη δυνατότητα να αμφισβητήσετε την όποια πράξη της αρμόδιας φορολογικής αρχής. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει την τροποποίηση ή την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης μέσω της συνολικής επανεξέτασης της υπόθεσής του και η διαδικασία πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στο φορολογούμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 65% των υποθέσεων δικαιώνονται και άρα επιλύονται εξωδικαστικά προς όφελος του πολίτη.

Στόχος της εν λόγω υπηρεσίας που προσφέρει η AdvaLaw είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομo χρονικό διάστημα και η άμεση δικαίωση του φορολογούμενου.  Από την άλλη πλευρά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης και στην ταχύτερη επίλυση των όποιων διαφορών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημόσιων εσόδων.

Η AdvaLaw, στηριζόμενη στις οδηγίες για φορολογικά ζητήματα  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σας βοηθά να διεκδικήσετε πίσω τα χρήματα σας και να αναστείλετε την καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού μέσω της ειδικής διαδικασίας επίλυσης φορολογικών διαφορών που ισχύει για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Προσφυγή για οφειλές ΟΑΕΕ

Συχνά οι εισφορές προς τον ΟΑΕΕ είναι εξαιρετικά υψηλές και δυσανάλογες σε σχέση με το πραγματικό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, ο ΟΑΕΕ χρεώνει όλους τους ασφαλισμένους κάθε μήνα 92,5€ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξάρτητα από το αν πληρώνουν τις εισφορές τους ή όχι.

Σε όσους όμως αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους και  δεν έχουν προβεί σε ρύθμιση αρνείται να παράσχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημιουργώντας κοινωνικό προβληματισμό. Ταυτόχρονα εξακολουθεί να χρεώνει την συγκεκριμένη υπηρεσία άρα και αποδέχεται τη σχετική υποχρέωση.  Πλέον, με την διαδικασία προσφυγής που ισχύει για ιδιώτες και επιχειρήσεις η διεκδίκηση διαγραφής ή μείωσης των οφειλών είναι εφικτή.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο ΟΑΕΕ είναι υποχρεωμένος να μειώσει τις εισφορές των ασφαλισμένων του και να παράσχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του παρά τις όποιες οφειλές τους (βλ. σχετική γνωμοδότηση Μανιτάκη- Καϊδατζή).

Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα μπορέσουν να μειωθούν οι εισφορές και η απάντηση είναι προσφεύγοντας κατά του ΟΑΕΕ. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει η όλη διαδικασία να σχεδιαστεί προσεκτικά και να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  έτσι ώστε να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει η δυνατότητα για αναδρομικό υπολογισμό των εισφορών με τρόπο έτσι ώστε οι εισφορές των προηγούμενων ετών να υπολογιστούν ως ποσοστό επί των δηλωθέντων εισοδημάτων, κάτι που συνεπάγεται μείωση των οφειλών και παράλληλα αποφυγή κατασχέσεων μέχρις ότου να εκδικαστεί οριστικά η προσφυγή τους.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν επίσημα στοιχεία (φορολογικές δηλώσεις κ.α.) που να αποδεικνύουν τα πραγματικά τους εισοδήματα έτσι ώστε να γίνει εκ νέου υπολογισμός των εισφορών και άρα των οφειλών βάσει αυτών.

Για να είναι αποτελεσματική η προσφυγή πρέπει να έχει τεκμηριωθεί σωστά και γι’ αυτό το λόγο οι νομικοί μας σύμβουλοι βρίσκονται στη διάθεσή σας.

Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης

Σύμφωνα με το άρθρο 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για να αναγνωριστεί μία απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου από την ελληνική έννομη τάξη και κατ’ επέκταση να έχει ισχύ, θα πρέπει να κηρυχθεί εκτελεστή. Αυτό γίνεται μέσω μιας διαδικασίας που απευθύνεται στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο (σε αυτό δηλαδή που βρίσκεται η κατοικία διαμονής του ενάγοντα). Μόνο αν η απόφαση κηρυχθεί ως εκτελεστή τότε μπορεί να παραγάγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της και στην ελληνική έννομη τάξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη της εκτελεστότητας στην Ελλάδα αλλοδαπής απόφασης είναι ότι αυτή πρέπει να συνάδει με τα χρηστά ήθη και να μην είναι αντίθετη στη δημόσια τάξη.

Τροχαία ατυχήματα

Σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα το συνηθέστερο είναι η πρόκληση υλικών ζημιών στα οχήματα ή σε περιουσιακά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούνται σωματικές βλάβες και σε ακόμα λιγότερες θάνατος κάποιου ατόμου.

Με ευαισθησία και υπευθυνότητα, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δυνατότητα δικαστικής ή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και διεκδίκησης εύλογης αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στον ζημιωθέντα αναλόγως με την έκταση της ζημίας που αυτός υπέστη.

Στόχος μας δεν είναι αποκλειστικά η οικονομική διεκπεραίωση της υπόθεσης αλλά και η ηθική δικαίωση των οικογενειών.

 Έκδοση συντάξεων

Η AdvaLaw αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διοικητικές και νομικές ενέργειες για την έκδοση της σύνταξής σας. Επισκεφθείτε μας και θα εξετάσουμε τον φάκελο σας χωρίς κάποια χρέωση για εσάς.

Αίτηση διαζυγίου

Υπάρχουν δύο τρόποι λύσης ενός γάμου, είτε με συναινετικό τρόπο, είτε με αντιδικία αναλόγως της πρόθεσης που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές σχετικά με την επίλυση των διαφορών τους.

Στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου, η όλη διαδικασία είναι διάρκειας 1-6 μηνών, κάτι που εξαρτάται από τον όγκο εργασίας των δικαστηρίων και δεν απαιτεί ούτε την παρουσία σας στο δικαστήριο. Σε περίπτωση που έχετε παιδιά, σας δίνεται  η δυνατότητα να αποφασίσετε από κοινού για την επιμέλεια των παιδιών, την επικοινωνία σας μαζί τους, το ποσό διατροφής καθώς και τη διανομή της περιουσίας που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη μέχρι την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής σας.

Συμβουλευτείτε μας και γλυτώστε χρόνο και κόπο, χωρίς στρεσογόνες καταστάσεις για εσάς και την οικογένειά σας!

Αλλαγή επωνύμου

Η ελληνική νομοθεσία και το δικαίωμα στην προσωπικότητα του καθενός (άρθρο 5 του Συντάγματος) δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον, μέσω της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, να αιτηθεί ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου την αλλαγή του ονόματος ή επωνύμου του, εφόσον συντρέχουν λόγοι που το καθιστούν αυτό αναγκαίο.

Το δικαστήριο αποφασίζει ποιοι λόγοι κρίνονται ως αναγκαίοι αλλά σε αυτούς περιλαμβάνονται το πόσο εύηχη είναι μία λέξη, η αλλαγή επιθέτου σε περίπτωση γάμου ή και διαζυγίου, οι ψυχολογικοί παράγοντες, η ελληνοποίηση του επιθέτου, η κακή φήμη (π.χ. συνήθως λόγω συνωνυμίας), το ανήθικο περιεχόμενο κ.ά.

Μετά το 2010 η διαδικασία αλλαγής του επωνύμου ή και του ονόματος έγινε πιο απλή. Συμβουλευτείτε τους έμπειρους συνεργάτες μας οι οποίοι αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας την όλη διαδικασία για εσάς δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μία νέα ζωή!

Εξωδικαστική επίλυση

Το 2018 ξεκινά η εφαρμογή της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Πρόκειται για το στάδιο της δικαστικής διαμεσολάβησης που σταδιακά έχει εισέλθει και στη χώρα μας και αφορά την νομική εκπροσώπηση και των δύο πλευρών προκειμένου να επέλθει ο επιθυμητός εξωδικαστικός συμβιβασμός και να αποφευχθεί η δικαστική διαμάχη. Κάτι που σημαίνει ότι πολλές ιδιωτικές (αστικές) διαφορές θα λύνονται στα δικηγορικά γραφεία. Ουσιαστικά, είναι όσες εκδικάζονται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο και όλες οι ιδιωτικές διαφορές που μπορούν να επιλυθούν συμβιβαστικά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Άρειου Πάγου κ. Ματθία, ο νέος θεσμός αποτελεί «δικονομική μεταβολή μεγάλης σημασίας». Συμβουλευτείτε μας και εκδικάστε την υπόθεσή σας ταχύτερα και απλούστερα αποφεύγοντας τη δικαστική διαμάχη.