Μετανάστες

Οι μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες κυρίως για θέματα που αφορούν την άδεια διαμονής τους, την ιθαγένεια, τη χορήγηση ασύλου και λοιπές νομικές υπηρεσίες. Γνωρίζοντας ότι εξ αιτίας των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζετε λόγω μη καλής γνώσης της γλώσσας αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε! Η AdvaLaw παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέροντας σας τη δυνατότητα για να εξεταστεί ο φάκελός σας δωρεάν!

Άδεια διαμονής

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχουν πολλές και διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων αδειών διαμονής στη χώρα μας που αναλογούν στο 90% του συνολικού αριθμού μεταναστών και προσφύγων που διαμένουν στη χώρα μας (δεδομένα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Η δημοφιλέστερη κατηγορία είναι αυτή στην οποία η άδεια δίνεται για εξαιρετικούς λόγους και για την οποία απαιτείται συνεχή παρουσία στην Ελλάδα κατά τα τελευταία επτά χρόνια πριν την υποβολή του αιτήματος. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στους μετανάστες τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα κι έχουν αναπτύξει ισχυρούς θεσμούς με τη χώρα να προχωρήσουν σε αίτημα άδειας διαμονής διάρκειας δύο ετών. Αν ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται στη χώρα για επτά ή παραπάνω συναπτά έτη δεν είναι απαραίτητη η θεώρηση εισόδου ή οριστικός τίτλος διαμονής.

Oι κατηγορίες δικαιούχων αδειών διαμονής είναι οι ακόλουθες:

  1. Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους
  2. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους
  3. Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση
  4. Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
  5. Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
  6. Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας

Σας προτείνουμε να μας επισκεφθείτε έτσι ώστε να εξετάσουμε μαζί πώς μπορείτε να ζήσετε στην Ελλάδα χωρίς φόβο. Το κόστος για την αρχική ενημερωτική συνάντηση και την εξέταση του φακέλου σας είναι μηδενικό και ενεργούμε πάντα με διακριτικότητα.

Χορήγηση άδειας διαμονής λόγω αγοράς ακινήτου ή στρατηγικής επένδυσης

Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’ 80) καθώς και οι τροποποιήσεις των διατάξεων που ενσωματώθηκαν με τον Νόμο υπ’ αριθμό 4332 (και αφορούσαν την αντικατάσταση – επαναδιατύπωση διατάξεων) προβλέπουν τη διευκόλυνση της παραμονής επενδυτών στην Ελλάδα που
προέρχονται από τρίτες χώρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εν λόγω επενδύσεις να έχουν στρατηγικό χαρακτήρα ή να αφορούν αγορά ακίνητης περιουσίας που να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Στην περίπτωση της στρατηγικής επένδυσης, επιτρέπεται να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου, αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστικών της επένδυσης. Η ρύθμιση αφορά πολίτες χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.

Η διαδικασία απαιτεί κατάθεση δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου, αίτηση και φωτογραφία, διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο εν ισχύ και έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα του πολίτη τρίτης χώρας, για την κάλυψη κεφαλαίων της επένδυσης, αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ (συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, ομόλογα ή μετοχές, βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας κτλ).

Από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης έως τη στιγμή της έκδοσης της απόφασης και εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, εκδίδεται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η οποία έχει ετήσια ισχύ και επιτρέπει στον κάτοχό της να ταξιδεύει ελεύθερα από και προς την Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια αναμονής. Δεν επιτρέπεται, όμως, να ταξιδεύσει προς άλλη χώρα της ζώνης Σένγκεν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλέγει πτήσεις που συνδέουν την Ελλάδα απ’ ευθείας με τρίτες χώρες, χωρίς μετεπιβίβαση σε άλλη χώρα της ζώνης Σένγκεν. Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης είναι η προσέλκυση επενδύσεων καθιστώντας την ελληνική «χρυσή Visa» (“Golden Visa”) όπως λέγεται χαρακτηριστικά την φθηνότερη της γηραιά ηπείρου. Στην AdvaLaw μπορούμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για την όλη διαδικασία.

Ιθαγένεια

Αναφορικά με τη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, κάποιος πολίτης την αποκτά αυτοδίκαια με την γέννησή του από κάποιον Έλληνα γονέα είτε κατόπιν αιτήσεως του στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω πολιτογράφησής του ή λόγω φοίτησής του σε ελληνικά σχολεία. Στην τελευταία κατηγορία υπάγονται οι ανήλικοι αλλοδαποί που φοιτούν σε ελληνικό σχολείο και ακολουθούν το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Επιπλέον τα τέκνα αλλοδαπών γονέων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έχουν την δυνατότητα απόκτησης της ιθαγένειας μετά από σχετική δήλωση των γονέων τους.

Σας στηρίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συμβουλεύοντας και προετοιμάζοντάς σας για τη συνέντευξη που είναι απαραίτητη για την απόκτηση της ιθαγένειας. Επίσης αναλαμβάνουμε για εσάς την όλη διαδικασία για την απόκτηση ελληνικής ταυτότητας.

Άσυλο

Η πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν. Ο αιτών είναι οποιοσδήποτε πολίτης τρίτης χώρας που δηλώνει προφορικά ή γραπτά σε οποιαδήποτε ελληνική αρχή ότι ζητά άσυλο διότι φοβάται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε κάποια κοινωνική ομάδα ή διότι κινδυνεύει στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του έτσι ώστε να υποστεί σοβαρή βλάβη ή ακόμα και να αντιμετωπίσει θανατική ποινή ή εκτέλεση ή βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή του ή η ακεραιότητά του λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

Εφόσον αποδειχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του πολιτικού Ασύλου ότι συντρέχουν λόγοι στο πρόσωπό του που καθιστούν επικίνδυνη την επάνοδό του στη χώρα καταγωγής του μπορεί να του χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα.

Νομικές υπηρεσίες

Συμβουλευτείτε μας σε περίπτωση προσαγωγής και σύλληψης ενός αλλοδαπού παρανόμως ευρισκομένου στην Ελλάδα καθώς και σε περίπτωση τυχόν απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος του για χορήγηση άδειας διαμονής ή αναγνώρισης του καθεστώτος του πολιτικού πρόσφυγα στο πρόσωπό του. Υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες αλλά και προθεσμίες που πρέπει να ακολουθηθούν, γι’ αυτό εμπιστευθείτε μας. Επίσης, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να αρθεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης που έχει επιβληθεί σε κάποιον αλλοδαπό αλλά και προκειμένου να χορηγηθεί απονομή χάριτος σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κάποια ποινή από καταδικαστική απόφαση από ποινικό δικαστήριο της χώρας. Βασιστείτε στην εχεμύθεια και τη διακριτικότητά μας.